El Cercle de Lingüística Aplicada (CLA d'ara en endavant) és un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya.

Els projectes de recerca més recents que s'han dut a terme des del CLA han estat relacionats amb el tema del multilingüisme i de la interculturalitat en l’educació secundària i terciària. En termes més generals, el CLA s'ha centrat principalment en el desenvolupament de la consciència lingüística i la competència comunicativa dels aprenents multilingües, el perfil i la formació dels professors no nadius d'anglès com a llengua estrangera, la introducció de l'anglès com a llengua vehicular, el desenvolupament de la competència intercultural i els efectes de la internacionalització en el multilingüisme a l'ensenyament superior. El CLA inclou els següents investigadors:

- Universitat de Lleida: Josep M. Cots (coordinador de grup), Enric Llurda, David Block (recercador ICREA), Lídia Gallego Balsà,  Montse Irún, Guzman Mancho, entre altres.

- Universitat Politècnica de Catalunya: Elisabet Arnó, Marta Aguilar i Clàudia Baraona.

El programa de recerca del CLA es basa en dues línies de desenvolupament: recerca bàsica i transferència del coneixement a través de la creació de l'Observatori del Plurilingüisme a les Universitats Catalanes (OPUC)

1. Desenvolupament de recerca bàsica i aplicacions:

L'objectiu principal del CLA des d'aquest àmbit és descriure i explicar la relació entre polítiques, ideologies i practiques comunicatives en l'ensenyament superior i la seva relació amb el plurilingüisme i la internacionalització. L'assoliment d'aquest objectiu pot contribuir a explicar l'èxit o el fracàs de certes polítiques universitàries. El segon objectiu en aquest mateix àmbit és el desenvolupament d'un conjunt de materials que puguin ser utilitzats com a referents de bones pràctiques en l'ensenyament del personal acadèmic universitari.

2. Observatori del Plurilingüisme a les Universitats Catalanes (OPUC)

La creació d'un Observatori del Plurilingüisme a les Universitats Catalanes contribueix al desenvolupament de les polítiques de plurilingüisme i internacionalització a les Universitats Catalanes, proveint-les amb informació així com idees i models per a bones practiques multilingües.

marmaris mobility scooter hire